Managing Committee

1. Sh Paramjit Khanna Chairman
2. Maj Gen Surinder Singh, AVSM, SM, VSM (Retd)  Director
3. Maj Gen (Dr.) Ravinder N Masaldan, VSM (Retd) CEO SET
4. Ms. Kumud Aneja Head, SMS
5. Smt Rashmi Malik Principal, SPS
6. Ms Yasmin Khan PDT Head, SET
7. Ms Anuradha Mathur Head, SJS Naraina
8. Ms Shubhra Prakash Member
9. Ms Shivani Varma Member
10. Mr Ravi Kumar Parent Rep.
11. Ms Jyoti Kaushal Teacher Rep.